Právní služby

Advokát zastupuje klienty v řízeních před soudy, rozhodci, správními orgány a jinými státními orgány.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v jednotlivých právních odvětvích, zejména:

 

Občanské právo

 • komplexní služby při převodech nemovitostí, bytů a nebytových prostorů - sepis všech potřebných smluv k převodu vlastnictví, ke zřizování jiných věcných práv k nemovitostem (dle dohody lze realizovat zastupování klientů v řízení před Katastrálním úřadem)
 • advokátní úschova v rámci realizace převodu nemovitostí
 • příprava a sepis zajišťovacích nástrojů (zástavy, předkupní práva apod.)
 • sepisování dalších občanskoprávních smluv - nájemní, darovací, o dílo, …
 • soudní i smírné řešení sporů ze smluvních a mimosmluvních vztahů
 • zastupování v majetkových sporech, ve spoluvlastnických vztazích
 • vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení
 • právní poradenství ve věci spotřebitelského práva, dědického práva, osobnostních práv, autorského práva apod.
 • vymáhání pohledávek včetně nuceného výkonu rozhodnutí

Obchodní právo 

 • příprava a zpracování smluvních dokumentů, právní posouzení návrhů smluv
 • zakládání obchodních společností, jejich změny, likvidace společností, příprava valných hromad, zastupování v řízení, zápisy změn do obchodního rejstříku
 • zastupování před soudy a rozhodci ve sporech z obchodněprávních vztahů včetně exekučního řízení
 • zastupováni v insolvenčním řízení
 • směnečná agenda
 • právní rozbory

Rodinné právo 

 • rozvody, zrušení a vypořádání společného jmění manželů, příprava potřebných dohod, zastupování v řízení před soudem
 • výživné
 • určování rodičovství

Pracovní právo

 • konzultace a poradenství v oblasti pracovního práva
 • sepisování veškerých pracovněprávních dokumentů, příprava pracovních smluv,
 • rozvázání pracovního poměru
 • uplatňování nároků v rámci odpovědnosti za škodu
 • příprava vnitropodnikových norem

Trestní právo 

 • obhajoba v trestním řízení
 • právní pomoc v přípravném řízení
 • sepisování trestních oznámení
 • zastupování poškozeného a uplatňování náhrady škody v trestním řízení
 • právní poradenství a konzultace v oblasti trestního práva

Správní právo 

 • zastupování v řízení o přestupcích a jiných správních deliktech
 • zastupování v soudním řízení správním
 • zastupování před živnostenským a finančním úřadem, případně jinými úřady
 • sepisování kasačních stížností a zastupování v řízeních